Privacyverklaring

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Bruynzeel Keukens B.V. 

Contactgegevens
Wij zijn te bereiken via onderstaande adresgegevens:
Bruynzeel Keukens B.V. 
Drebbelstraat 35
NL-4622 RC BERGEN OP ZOOM
Postbus 140
NL-4600 AC BERGEN OP ZOOM
Tel. +31 164 285 000
info@bruynzeelkeukens.nl
https://www.bruynzeelkeukens.nl
KvK 24252303

Verwerking van persoonsgegevens door Bruynzeel Keukens B.V. 

Wij hechten eraan dat onze dienstverlening open, eerlijk en transparant is. in dat kader vinden wij het belangrijk dat je precies weet welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken. In dit privacy statement beschrijven wij dat op een overzichtelijke manier. 
Bruynzeel Keukens B.V. staat er voor in dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verwerkt. Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigingen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. 

Welke gegevens verwerken wij van u? 
Bruynzeel Keukens B.V. verwerkt de navolgende -gewone- persoonsgegevens:
- Voorletters, tussenvoegsels en achternaam;
- Geslacht;
- Adresgegevens;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- IP-adres. 

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door een profiel in een van onze apps aan te maken of door het laden van foto's, worden ook door ons verwerkt. Bruynzeel Keukens B.V. zal alleen de persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten. Indien je dan wel derden bepaalde gegevens over je niet aan ons verstrekt, kan dat tot gevolg hebben dat het onmogelijk wordt om de overeenkomst, de dienstverlening, uit te voeren. 

Indien je gegevens van derden aan ons verstrekt, dan gaan wij ervan uit dat je hen informeert over de verwerking van hun persoonsgegevens door Bruynzeel Keukens B.V. en je naar dit privacystatement verwijst. 

Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens?
Jouw persoonsgegevens worden door Bruynzeel Keukens B.V. verwerkt voor de volgende doeleinden. De gegevens worden alleen voor deze doelen gebruikt en bewaard.

1. Het verbeteren van de website en dienstverlening van Bruynzeel Keukens B.V. 
Dit doen we op twee manieren. Direct (bijvoorbeeld: de gegevens die je aan ons verstrek via onze website) en indirect (via cookietechnologie). Onze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om bezoekerservaringen te optimaliseren. Bij het bezoeken van onze website verwerken wij (na goedkeuring van de cookies) gegevens. Zo wordt jouw bezoek anoniem geregistreerd om klikgedrag op onze website bij te houden en onze dienstverlening relevanter te maken. Door het gebruik van analytische cookies houden wij bij welke onderdelen van de website bekeken worden. 

2. Afhandeling van de door jouw gevraagde informatie of publicaties
Indien je meer informatie wenst over onze dienstverlening of op de hoogte wilt worden gehouden van onze producten dan verwerken wij jouw gegevens om reactie te kunnen geven. Formulieren die wij hiervoor gebruiken zijn:
- Contactverzoek 
- Sollicitatie 
- Open sollicitatie
- Job alert

3. Het uitvoeren van overeenkomsten
Wij verwerken persoonsgegevens om overeenkomsten die we sluiten met opdrachtgevers, kopers, huurders, leveranciers, onderaannemers te kunnen uitvoeren. Wij verwerken jouw gegevens uitsluitend na goedkeuring van de opdrachtgevers in ons CRM-systeem om je te kunnen benaderen voor een vrijblijvende afspraak. 

4. Voor marketingactiviteiten
Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van direct marketingactiviteiten uitsluitend na het verkrijgen van toestemming. Dit kunnen zijn oud- en bestaande klanten en relaties die via evenement of campagnes opgedaan zijn. Onder deze activiteiten vallen bijvoorbeeld het versturen van een sollicitatie, aanmaken van een Jobalert of een klanttevredenheidsonderzoek. Hierbij zullen wij je telkens de mogelijkheid bieden om aan te geven dat jouw gegevens niet langer voor direct marketingdoeleinden mogen worden gebruikt. 

Als je toestemming geeft voor marketingactiviteiten kan Bruynzeel Keukens je op de website een persoonlijker aanbod en gepersonaliseerde informatie tonen binnen de website en e-mails van Bruynzeel Keukens en daarbuiten. Dit doen wij door jouw websitebezoek te analyseren en deze analyse ook te gebruiken voor onze advertenties bij andere partijen binnen Europa waarmee wij samenwerken, waaronder social media platformen. Denk bijvoorbeeld aan Facebook en Google. Met deze groep cookies wordt het aanbod en de informatie die je van ons te zien krijgt dus het meest persoonlijk relevant. Met deze cookies verwerken we in sommige gevallen persoonsgegevens. 

Welke grondslagen zijn van toepassing? 
Bruynzeel Keukens B.V. verwerkt uitsluitend persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat, zoals voorgeschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De volgende grondslagen zijn van toepassing:
1. Uitvoeren van overeenkomsten
In het kader van onze dienstverlening en het aangaan van overeenkomsten verzamelen gebruiken wij de noodzakelijke persoonsgegevens voor het doen van een aanbod, de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst. Dit geldt voor persoonsgegevens die wij verwerken van opdrachtgevers, kopers, huurders, onderaannemers en leveranciers met wie wij een overeenkomst hebben gesloten in het kader van ontwikkeling, bouw, verhuur en service- en onderhoudscontracten. 
2. Gerechtvaardigd belang
Het verzamelen en gebruik maken van bepaalde persoonsgegevens is nodig om invulling te geven aan bedrijfsbelangen en bedrijfsvoering. Denk aan commerciĆ«le doeleinden, zoals bijvoorbeeld het aanbieden van producten of diensten die voor jou interessant kunnen zijn of in verband met marktonderzoek om onze producten en dienstverlening te verbeteren. Bruynzeel Keukens B.V. heeft een gerechtvaardigd belang om klanten te werven en relaties te onderhouden en daarvoor persoonsgegevens te verzamelen. 
3. Toestemming van betrokkenen
Bruynzeel Keukens B.V. kan persoonsgegevens op grond van toestemming verwerken. Voor het gebruik van (analytische) cookies vragen wij bijvoorbeeld toestemming aan de betrokkenen. Het staat je altijd vrij de toestemming te onthouden of in te trekken. In dat geval zal het wellicht niet mogelijk zijn om uitvoering te geven aan de overeenkomst of dienstverlening. 
4. Voldoen aan wettelijke verplichting
Bruynzeel Keukens B.V. dient persoonsgegevens te verwerken vanwege een aantal wettelijke verplichtingen, zoals:
- Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG/GDPR)
- Telecommunicatiewet
- Archiefwet
- Fiscale Bewaarplicht
- Invorderingswet 1990
- Wet Arbeid Vreemdelingen
- Wet op de Identificatieplicht
- Wet Deregulering en Beperking Arbeidsrelaties (DBA)
- Wet Aanpak Schijnconstructies

Wij hebben geprobeerd om een zo goed mogelijk overzicht te geven van de persoonsgegevens die wij dan wel ten behoeve van je (laten) verwerken, onder vermelding van doeleinden en rechtsgronden. Wij realiseren ons echter ook dat het onmogelijk is om dit volledig en in alle detail te doen. Mede vanwege het feit dat in de toekomst nog andere of niet voorziene doeleinden een rol kunnen spelen, waarbij persoonsgegevens verwerkt moeten worden. Wij willen echter benadrukken dat we in dat soort gevallen nauwgezet en zorgvuldig met jouw persoonsgegevens zullen blijven omgaan. 

Waarom is de juistheid van gegevens van gegevens van belang? 
Voor het correct uitvoeren van de overeenkomst of dienstverlenging vertrouwen wij op de juistheid van de ons bekende gegevens. Indien jouw gegevens wijzigen, verzoeken wij je ons daarover te informeren. 

Met wie deelt Bruynzeel Keukens B.v. jouw gegevens? 
In principe delen we jouw gegevens niet met anderen. Dat doen we alleen als het noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlenging of als we een wettelijke verplichting hebben. In dat geval kunnen we gegevens verstrekken aan (niet uitputtend):
1. Eigen werknemers
We delen de gegevens met medewerkers waarbij het verwerkingsdoel in lijn ligt met de functie. Bijvoorbeeld: een medewerker neemt contact op met een klant om deze te ondersteunen in een vraag. Hiervoor zijn contactgegevens nodig. Of wanneer een medewerker contact opneemt in verband met een sollicitatie. 
2. Leveranciers en onderaannemers die voor Bruynzeel Keukens B.V. werken
Wij werken samen met leveranciers en onderaannemers. Voor de uitvoering van hun activiteiten delen wij de benodigde gegevens. Met hen maken we goede afspraken over hun verplichtingen, geheimhouding en bevoegdheden. Deze liggen vast in (verwerkings)overeenkomsten. Voorbeelden zijn leveranciers van keukenapparatuur, installatiebedrijven, etc. 
3. Overheidsinstellingen
In het geval dat er een wettelijke verplichting bestaat kunnen wij jouw persoonsgegevens verstrekken aan overheidsinstellingen. 

Hoe lang bewaart Bruynzeel Keukens B.V. jouw persoonsgegevens? 

Bruynzeel Keukens B.V. bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacystatement genoemde doelen te bereiken. 
- De bewaartermijn van onze administratie is tien jaar, overeenkomstig met de wettelijke verplichting en daarbij opgeteld onze garantieperiode. Dit is inclusief de met jou gesloten overeenkomsten en de termijn gaat in nadat de overeenkomst is beĆ«indigd. 
- Wanneer je ons een e-mail stuurt of een vraag stelt via een contactformulier, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 
- Gegevens voor marketingactiviteiten worden maximaal 1 jaar bewaard, nadat er contact is geweest in het kader van het aanbieden van producten of diensten. 
- Indien er op grond van de wet, andere regelgeving of vanwege gerechtvaardigde belangen een langere bewaartermijn van jouw persoonsgegevens verplicht of aangewezen is, kunnen wij een langere bewaartermijn hanteren. 

Hoe is de beveiliging van de persoonsgegevens geregeld?
Bruynzeel Keukens B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daarnaast heeft het door ons ingeschakelde ICT-bedrijf passende technische en organisatorische maatregelen genomen om een op het risico voor de rechten en vrijheden van personen afgestemd beveilig niveau te waarborgen.  Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan contact met ons op. 

Hoe krijg je inzage in jouw persoonsgegevens en kun je jouw rechten uitoefenen? 
Als je wilt weten welke persoonsgegevens Bruynzeel Keukens B.V. van je verzamelt en gebruikt, kun je hiervoor een verzoek tot inzage indienen. Tevens heb je het recht:
- om jouw persoonsgegevens te corrigeren of verwijderen
- om jouw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken
- om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens
- op gegevensportabiliteit. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij in elektronische vorm van je beschikken naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar of gegevensoverdraging sturen naar hr@dkgservices. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, kunnen wij je benaderen voor de eenmalige verstrekking van aanvullende gegevens ter identificatie. We reageren binnen vier weken op jouw verzoek. 

Heb je een klacht? 
Bij een klacht over de wijze waarop Bruynzeel Keukens B.V. uw persoonsgegevens verwerkt, verzoeken wij je om contact op te nemen via hr@dkgservices.

Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kun je ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouden, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegvens/tip-ons. 

Versie:
Dit privacy statement is in maart 2023 voor het laatst bijgewerkt.